Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP DE BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES: BETAALTERMIJN VAN MAXIMUM 60 DAGEN TEN VOORDELE VAN KMO


TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP DE BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES: BETAALTERMIJN VAN MAXIMUM 60 DAGEN TEN VOORDELE VAN KMO

Op 2 maart 2018 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Het wetsvoorstel had tot doel een einde te stellen aan het misbruik van grote ondernemingen ten aanzien van kmo’s. Op 25 april 2019 werd de gewijzigde tekst definitief aangenomen in de plenaire vergadering en werd zij aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd.

 

De huidige wet maakt in artikel 4 een onderscheid tussen de situaties waarbij er ofwel een betaaltermijn werd afgesproken, dan wel helemaal geen betaaltermijn werd overeengekomen. Is er geen termijn voorzien, dient de schuld wettelijk te worden voldaan binnen de 30 kalenderdagen. Is er wel een termijn voorzien, dan dient die termijn in principe beperkt te worden tot maximum 60 kalenderdagen.

Deze limiet is echter niet absoluut.

De praktijk toont dan ook aan dat heel wat ondernemingen, voornamelijk kmo’s, betaaltermijnen aanvaarden die langer zijn dan wat de wet voorziet en zij zelf comfortabel achten. Dit is niet geheel onlogisch gezien de dominante positie van grote ondernemingen.

De enige rem die de wetgever hierop voorziet is de figuur van de kennelijke onbillijkheid, maar uit schrik om hun opdrachtgever of afnemer te verliezen, durven veel ondernemingen deze gerechtelijke stap niet te zetten.

Het gevolg van deze laattijdige betalingen is dat kmo’s geconfronteerd worden met een gebrek aan liquiditeit waardoor zij zelf betalingen beginnen uit te stellen en zo zelf in de problemen komen. Bovendien geven ondernemingen aan dat deze praktijken hen ook tegenhouden om zelf personeel te werk te stellen.

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, voorziet de wetgever, naar Nederlands voorbeeld, door invoering van de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 over de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, dan ook in de volgende wijziging:

Indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo, dan zullen partijen geen betaaltermijn meer kunnen overeenkomen die de 60 dagen overschrijdt. Een beding in een overeenkomst die hiermee in strijd is, is nietig.

Dit zou dan zowel de liquiditeit als de tewerkstelling van de kmo’s ten goede komen.

Ook de controle- en verificatietermijn (van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst) bedraagt voortaan maximaal 30 kalenderdagen.

Met een KMO wordt bedoeld: een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000,00 EUR
  • balanstotaal: 4.500.000,00 EUR

De wet treedt in werking op 29 april 2020 en zal van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden gesloten vanaf die datum.

Wie na het lezen van deze korte uiteenzetting graag meer informatie wenst of praktische hulp nodig heeft bij het invorderen van facturen, kan uiteraard steeds contact met ons opnemen.

Melissa BOGAERT

 

Artikel geüpdatet op 4 november 2019