Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

VERGEET UW WETTELIJKE INHOUDINGSPLICHT NIET! OPGELET VOOR SANCTIES!


VERGEET UW WETTELIJKE INHOUDINGSPLICHT NIET! OPGELET VOOR SANCTIES!


Wat is de wettelijke inhoudsplicht?

De inhoudingsplicht vereist dat wanneer u als onderneming een beroep doet op een aannemer voor werken, dat u bij de contractsluiting en bij de betaling van deze aannemer nagaat of de aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Indien er een openstaande schuld is, dient u na te gaan of het bedrag van de factuur kleiner dan of groter dan 7.143,00 EUR (exclusief btw) is.

Indien er een openstaande sociale schuld is die kleiner is dan 7.143,00 EUR, bent u verplicht bij de betaling van de factuur 35% van het aan de aannemer verschuldigde bedrag, exclusief btw, in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: RSZ).

Indien er een openstaande fiscale schuld die kleiner is dan 7.143,00 EUR, bent u verplicht bij de betaling van de factuur 15% van het aan de aannemer verschuldigde bedrag, exclusief btw, in te houden en door te storten aan de FOD Financiën.

Samen dus 50%!

Is het bedrag groter, dan moet u de exacte schuld opvragen bij uw medecontractant teneinde zeker te zijn dat het bedrag van de inhouding de bestaande schuld van de aannemer niet overtreft.

Via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/ kan u nagaan of uw medecontractant sociale of fiscale schulden heeft.

Wanneer verplicht?

Deze inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden geldt in het algemeen voor de volgende werken:
 werken in onroerende staat, m.a.w. schilderwerken, ramen reinigen, elektriciteitswerken, …
 levering van stortklaar beton
 bewakings- en/of toezichtdiensten
 werken in de vleessector

Wat als u dit uit het oog verloren bent?

Indien u voor bovengenoemde werken een beroep doet op een (onder)aannemer die sociale of fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en/of op het ogenblik van de betaling van de facturen, wordt u hoofdelijk aansprakelijk voor zijn schulden.

M.a.w.: laat u na de inhoudingsplicht na te leven, dan kan de schuld van die (onder)aannemer bij u ingevorderd worden.

De hoofdelijke aansprakelijkheid kan oplopen tot de totale prijs van de werken, vermeerderd met een bijslag ten bedrage van het percentage dat u had moeten inhouden (!), zijnde dus 35% en/of 15%.

Die bijslag kan onder bepaalde voorwaarden wel worden verminderd.

Indien u niet betaalt binnen de 30 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, riskeert u zelf opgegeven te worden als schuldenaar van fiscale/sociale schulden. Ook als u geen eigen schulden hebt. Op die manier brengt u op uw beurt uw eigen medecontractanten in gevaar.

Het hoeft dus geen betoog dat het niet-naleven van de wettelijke inhoudingsplicht verregaande gevolgen heeft.

Er is één nuancering, met name als uw aannemer zowel sociale als fiscale schulden heeft:

Wanneer er zowel een fiscale schuld is als een sociale schuld, dan kan de sociale schuld beperkt worden tot 65% en de fiscale schuld tot 35% van uw factuurbedrag.

Wat na betaling?

Nadat u tot betaling bent overgegaan, kan u twee dingen doen: 
• balen, balen en nog eens balen…
• actie ondernemen

Hoewel u zich wellicht niet meer nuttig zal kunnen richten tot de aannemer zelf, kan u trachten de indeplaatsstelling in de rechten van de RSZ en/of de FOD Financiën in te roepen.

Tot slot heeft u een (gedeeltelijk) “verhaalsrecht” op de andere hoofdelijke schuldenaren van die aannemer.

Wie na het lezen van deze uiteenzetting graag wat meer informatie wenst of geconfronteerd werd met een invordering van de RSZ of de FOD Financiën, kan steeds contact met ons opnemen.

Namens Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten,
Melissa BOGAERT