Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

WET BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN: GEWIJZIGDE TERMIJNVOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING


WET BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN: GEWIJZIGDE TERMIJNVOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING

Op 25 april 2019 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen aangenomen in de plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd. Het wetsontwerp voorziet in een hervorming van de huidige wet naar aanleiding van de eerder doorgevoerde hervormingen van het faillissementsrecht en in het bijzonder in een wijziging van de termijnvoorwaarden op het vlak van de toekenning van de overbruggingsvergoeding.

 

ALGEMEEN

De overbruggingsvergoeding dient er toe dient om het loonverlies van de werknemer te compenseren bij een onderbreking van de activiteit als gevolg van het faillissement van de onderneming waarin de werkgever tewerkgesteld was. De overbruggingsvergoeding laat dus eigenlijk toe dat werknemers die geen professionele activiteit verrichten tijdens de periode voorafgaand aan hun indienstneming bij een nieuwe werkgever een vergoeding krijgen die gelijkaardig is aan het loon waarop ze normaal recht hadden gehad als de onderneming niet failliet was gegaan.

De toekenning van de overbruggingsvergoeding was daarbij onder de oude wet steeds onderworpen aan een dubbele termijnvoorwaarde:

 • De overname van de activa moet plaatsvinden binnen de 6 maanden volgend op het faillissement of binnen enige andere termijn vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.
 • De overname van de werknemers moet plaatsvinden binnen de 6 maanden volgend op de overname van de activa.

Probleem was echter dat deze termijnvoorwaarden impliceren dat het Sluitingsfonds het verloop van deze termijnen moest afwachten voorleer de overbruggingsvergoeding toe te kennen. Aangezien het al dan niet van toepassing zijn van de overbruggingsvergoeding echter zijn weerslag heeft op het recht op de sluitingsvergoeding en het recht op de waarborg van het Fonds voor de verbrekingsvergoeding, had dit tot gevolg dat het Sluitingsfonds haar opdracht als garantiefonds niet binnen een korte termijn kon uitoefenen, met alle gevolgen van dien voor de werknemer.

 

WIJZIGING TERMIJNVOORWAARDEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING

Om aan dit probleem tegemoet te komen, besloot de wetgever om de wettelijke termijnvoorwaarden in te korten.

Voor ondernemingen waarvan de sluiting zich situeert na 1 april 2019 dienen nu de volgende termijnvoorwaarden in acht te worden genomen:

 • De overname van de activa moet plaatsvinden binnen de 2 maanden volgend op het faillissement of binnen enige andere termijn vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

  Hier voorziet de wetgever wel in de mogelijkheid om deze termijn in 2 gevallen nog eens te verlengen met 2 maanden:

  - indien de curator nalaat het Fonds in te lichten over de tewerkstellingsgegevens betreffende de overgedragen werknemers bij overgang van onderneming krachtens overeenkomst en overname van activa na faillissement.
  -   indien de curator schriftelijk aangeeft dat er onderhandelingen aan de gang zijn. In dit geval kan deze termijn zelfs een tweede keer verlengd worden met 2 maanden indien de curator bij het verstrijken van de tweede termijn van 2 maanden bevestigt dat er nog steeds lopende onderhandelingen met een kandidaat-overnemer aan de gang zijn.

   
 • De overname van de werknemers moet plaatsvinden binnen de 4 maanden volgend op de overname van de activa.

Daar waar de oude wet tot slot nog voorzag in een overnametermijn van 9 maanden in geval van voortzetting van de activiteiten door de curator, heeft de nieuwe wet met deze uitzondering komaf gemaakt.

De wijzigingen traden in werking op 1 april 2019 en zullen zoals gezegd dus van toepassing zijn voor alle ondernemingen waarvan de sluiting zich situeert na die datum.

Indien u na het lezen van deze korte uiteenzetting nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
 

Melissa BOGAERT