Kiezen voor bemiddeling
____________________________

Heeft u een conflict met een leverancier, distributeur, koper/verkoper, huurder/verhuurder, aannemer/architect, klant, …?
Is een (soms lange en kostelijke) gerechtelijke procedure niet opportuun?
Dan is bemiddeling misschien iets voor u of uw bedrijf.


Van Eeghem / ONDERNEMINGSADVOCATEN begeleidt haar cliënteel bij bemiddeling.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling (ook wel Mediation) is een alternatieve geschiloplossing, buiten de rechtbank. Partijen komen zelf tot een oplossing. De belangen van de partijen staan steeds centraal.

Partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling. Men kan niet tot een bemiddeling gedwongen worden.

Discretie staat centraal. Alles wat in het kader van een bemiddeling wordt meegedeeld is uiterst vertrouwelijk.
Met bemiddeling kan op een snellere en meer kostenefficiënte manier een conflict beëindigd worden.

Rol advocaat

De advocaat begeleidt in eerste instantie zijn cliënt bij de voorbereiding van de bemiddeling. In het kader van een bemiddeling moet immers onderhandeld worden. Een goede voorbereiding is essentieel om tot een weloverwogen akkoord te kunnen komen.

De advocaat maakt samen met de cliënt een SWOT-analyse van het dossier (sterktes-zwaktes), waarbij de belangen van de cliënt centraal staan.

De advocaat staat zijn cliënt verder bij tijdens het hele bemiddelingstraject en adviseert proactief.
De advocaat zal het bemiddelingsakkoord mee opstellen.

Rol bemiddelaar

De bemiddelaar begeleidt de partijen doorheen hun bemiddelingstraject. Hij tracht de partijen zelf tot de best mogelijke oplossing te brengen.

De bemiddelaar heeft geen verzoenende rol.

De bemiddelaar is steeds neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Hij treedt niet op als advocaat of rechter.
Een bemiddelaar is gebonden door beroepsgeheim.

Bemiddeling via een erkend bemiddelaar schorst de verjaring. M.a.w. stopt de verjaringstermijn zolang de bemiddeling duurt.
Een akkoord dat wordt gesloten tussen partijen in een bemiddeling met een erkend bemiddelaar, kan gehomologeerd worden door de rechtbank. Dit akkoord heeft dan de kracht van een vonnis.