Onze tarieven

goede afspraken inzake erelonen en kosten

Sinds 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

Aangezien wij voorstander zijn van goede afspraken omtrent erelonen en kosten, hanteren wij een individuele overeenkomst per cliënt. Deze overeenkomst bespreken wij graag met u bij onze eerste kennismaking. 

Kosten:

Naast de inhoudelijke prestaties, brengt de behandeling van uw dossier ook kosten met zich mee. De kosten zijn bepaald in functie van algemene vaste maar ook variabele kantoorkosten. Zij houden rekening met verplichtingen die de advocaat draagt (zoals de plicht om de toevertrouwde stukken tot 5 jaar na het beëindigen van de opdracht te bewaren – art.2276 bis B.W.) en worden zoveel als mogelijk geïndividualiseerd.

In onze staten zal u volgende kosten kunnen terugvinden:

Aanleg dossier, archivering en vernietiging dossier na 5 jaar (forfaitair)           75,00 EUR
Brieven (kost per brief, behoudens extra portkosten)           10,00 EUR
E-mails uit (per zending)             1,50 EUR
E-mails in (per zending)             1,00 EUR
Dactylografie (per bladzijde)(dagvaardingen, conclusies, contracten, e.d.)           10,00 EUR
Aangetekende zendingen (kost per zending)           20,00 EUR
Fotokopieën (kost per kopie)             0,25 EUR
Telefax (per fax)             1,50 EUR
Telefoon (forfait rekening houdend met de omvang en looptijd van het dossier)                    forfait
Gebruik griffiebons(kost per transactie)             0,40 EUR
Kosten overschrijvingen(per financiële verrichting)             2,00 EUR
Verplaatsingen buiten Gent(kost per km)             0,50 EUR
Verplaatsingen binnen Gent: evt. parkeerkost of verplaatsing openbaar vervoer  
Raadpleging externe betaalde databank           15,00 EUR

Tot slot zijn er de gerechtskosten die door uw advocaat worden betaald aan een gerechtsdeurwaarder (kosten van dagvaarding, betekening en/of uitvoering van een vonnis,…) of aan de rechtbank (rolrechten, kosten voor het afleveren van een uitvoerbare uitgifte van het vonnis,…).

Ereloon

Het ereloon wordt steeds individueel bepaald op basis van de bijzondere kenmerken eigen aan het dossier dat u ons toevertrouwt. Zo wordt rekening gehouden met de complexe aard ervan, met de hoogdringendheid van de gevraagde tussenkomst en de specialisatie van de behandelende advocaat.

Wij hanteren een basistarief van 165,00 EUR/uur per werkelijke gepresteerde tijd.